Zagrebačka avenija 108 (Konzum Špansko), 1. kat, Zagreb
+385 1 388 4915
zanos@zanos.hr

Propisi

Zaštitno nadzorni sustav d.o.o.

Buka

Zakon o  zaštiti od buke  NN 30/09
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru  NN 156/08
Pravilnik  o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu  NN 46/08
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke  NN 91/07
Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke  NN 91/07
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke  NN 91/07
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova  NN 05/07
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave  NN 145/04

PREUZMI PROPISE (PDF)

Graditeljstvo

Zakon o  prostornom uređenju i gradnji  NN 76/07, 38/09
Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita  NN 101/09, 40/10
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima  NN 51/08
Tehnički propis za dimnjake u građevinama  NN 03/07
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada  NN 03/07
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti  NN 151/05
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine  NN 108/04
Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invadilitetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti  NN 104/03

PREUZMI PROPISE (PDF)

Kemikalije

Zakon o kemikalijama NN 150/05
Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima NN 13/09
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu NN 155/08
Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi NN 38/08
Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija NN 23/08
Zakon o  prijevozu opasnih tvari NN 79/07
Pravilnik o  posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije NN 68/07
Pravilnik o novim tvarima NN 61/07
Pravilnik o načinu ispunjavanja sigurnosno-tehničkog lista NN 111/06
Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu NN 53/06
Lista opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen NN 17/06

PREUZMI PROPISE (PDF)

Medicina rada

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu  NN 2/09, 118/09
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu  NN 2/09
Mreža ugovornih subjekata medicine rada  NN 142/08
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda  NN 125/08
Opći uvjeti ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu  NN 56/08
Pravilnik o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja  NN 38/08
Pravilnik o uvjetima, rokovima i načinu stjecanja potrebnog stručnog obrazovanja i obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja  NN 30/08
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu  NN 125/07, 4/08
Pravilnik o načinu, opsegu i rokovima mjerenja...  NN 127/07
Pravilnik o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti  NN 125/07, 4/08
Plan i program mjera specifične zdravstvene zaštite radnika  NN 122/07
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati izloženi radnici, učestalosti pregleda te sadržaju, načinu i rokovima čuvanja podataka o tim pregledima  NN 111/07
Statut hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu  NN 90/07
Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu  NN 79/07
Pravilnik o popisu stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja, uvjetima koje trebaju ispunjavati ovlašteni stručni tehnički servisi i načinu ovlašćivanja  NN 77/07
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva  NN 35/07
Uredba o osnivanju hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu  NN 130/06
Pravilnik o popisu djelatnosti, uvjetima i načinu izdavanja te rokovima važenja odobrenja za djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja i za korištenje izvora ionizirajućeg zračenja  NN 125/06
Pravilnik o granicama izlaganja ionizirajućem zračenju te o uvjetima izlaganja u posebnim okolnostima i za provedbe intervencija u izvanrednom događaju  NN 125/06
Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i stomatologiji  NN 125/06
Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima  NN 125/06
Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje  NN 125/06
Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu  NN 85/06, 67/08
Zakon o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja  NN 64/06
Pravilnik o uvjetima za obavljanje zdravstvenih pregleda, vrsti i opsegu pregleda, načinu vođenja evidencije i medicinske dokumentacije vozača i kandidata za vozače  NN 92/05, 45/06, 38/08
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja  NN 204/03, 91/07
Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja  NN 204/03
Zakon o zdravstvenoj zaštiti  NN 121/03, 48/05, 85/06
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  NN 143/02, 33/05
Zakon o listi tjelesnih oštećenja  NN 162/98
Zakon o listi profesionalnih bolesti  NN 162/98, 107/07

 

PREUZMI PROPISE (PDF)

Radno-socijalni propisi

Zakon o radu  NN 149/09
Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti  NN 70/10
Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu  NN 79/07
Zakon o  uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu  NN 79/07
Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu  NN 79/07
Zakon o obrazovanju odraslih  NN 17/07
Zakon o obveznim odnosima  NN 35/05
Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem  NN 71/99, 46/07, 41/08
Pravilnik o poslovima na kojima ne smije raditi žena  NN 44/96

PREUZMI PROPISE (PDF)

Tehnički propisi

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 KV  NN 105/10
Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja  NN 91/10
Pravilnik  o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe  NN 82/10
Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima  NN 70/10
Pravilnik o sigurnosti dizala  NN 58/10
Pravilnik za plinske aparate  NN 54/10
Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica  NN 41/10
Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada  NN 36/10
Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama  NN 34/10
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti  NN 20/10
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije  NN 05/10
Pravilnik o tehničkim zahtjevima žičara za prijevoz osoba  NN 4/10
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda  NN 30/09
Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom  NN  138/08
Pravilnik o postupku ocjene sukladnosti opreme pod tlakom na temelju isprava o sukladnosti izdanih u inozemstvu  NN 126/08
Popis tijela za ocjenu sukladnosti opreme pod tlakom  NN 126/08
Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi  NN 126/08
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC)  NN 112/08, 05/10
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama  NN 87/08, 33/10
Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima  NN 46/08
Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu  NN 117/07
Zakon o žičarama za prijevoz osoba  NN 79/07
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada  NN 03/07
Tehnički propis za dimnjake u građevinama  NN 03/07
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila  NN 02/07
Pravilnik o mjernim jedinicama  NN 02/07
Uredba o sustavu razmjene obavijesti u pogledu proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost  NN 138/06
Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštiite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom  NN 39/06, 106/07
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari  NN 146/2005
Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari  NN 121/05
Zakon o eksplozivnim tvarima  NN 178/04, 109/07, 67/08
Zakon o mjeriteljstvu  NN 163/03, 194/03, 111/07
Zakon o akreditaciji  NN 158/03, 75/09
Pravilnik  o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom  NN 69/98, 148/99

PREUZMI PROPISE (PDF)

Zaštita i spašavanje

Zakon o zaštiti i spašavanju  NN 174/04, 79/07
Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe  NN 82/09
Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja  NN 40/08, 44/08
Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja  NN 38/08
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja  NN 24/08
Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva  NN 47/06
Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje  NN 13/06, 49/06

PREUZMI PROPISE (PDF)

Zaštita od požara

Zakon o zaštiti od požara NN 92/10
Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima NN 93/08
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja NN 146/05
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata NN 100/99
Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN 56/99
Pravilnik o zapaljivim tekućinama NN 54/99
Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstva gorivom NN 93/98
Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara NN 67/96
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara NN 62/94
Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom NN 61/94
Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara NN 40/94
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara NN 35/94
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara NN 35/94
Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija NN 35/94
Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata NN 35/94, 103/96, 130/07
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije NN 35/94, NN 110/05

 

PREUZMI PROPISE (PDF)

Zaštita okoliša

Zakon o zaštiti okoliša  NN 110/07
Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima  NN 145/08
Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu  NN 139/08
Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari  NN 114/08
Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša  NN 114/08
Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća  NN 113/08
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš  NN 64/08, 67/09
Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom  NN 38/08
Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša  NN 35/08
Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom  NN 74/07, 133/08, 31/09
Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom  NN 72/07
Pravilnik o gospodarenju otpadom  NN 23/07, 111/07
Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora  NN 21/07, 150/08
Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina  NN 135/06
Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima  NN 133/06, 31/09
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima  NN 124/06, 121/08, 31/09
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama  NN 40/06, 31/09
Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora  NN 1/06
Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada  NN 50/05, 39/09
Zakon o zaštiti zraka  NN 178/04
Zakon o otpadu  NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09

 

PREUZMI PROPISE (PDF)

Prevedi »