Zagrebačka avenija 108 (Konzum Špansko), 1. kat, Zagreb
+385 1 388 4915
zanos@zanos.hr

Tehnička ispitivanja

Zaštitno nadzorni sustav d.o.o.

Sukladno odredbama Zakona o zaštitina radu, poslodavac je dužan obavljati ispitivanja u radnim prostorijama i prostorima, te u radnim prostorima izvan radnih prostorija:

 • Strojeva i uređaja koje koristi u proizvodnom procesu,
 • električnih instalacija i instalacija za zaštitu građevine od djelovanja munje (gromobranske instalacije),
 • instalacija za zaštitu od pojave statičkog elektriciteta,
 • štetnosti u radnom okolišu u prostorima i procesima koji utječu na temperaturu,
 • vlažnosti i brzine strujanja zraka u kojima nastaju buka i vibracije, u kojima se pri radu koriste ili proizvode opasne tvari, u kojima pri radu nastaju opasna zračenjate i kojima je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu.

Ako propisima nije drukčije određeno, poslodavac je dužan obaviti navedena ispitivanja u rokovima koji ne mogu biti duži od dvije godine i nakon svake promjene u radnom okolišu koja ima utjecaja na stanje utvrđeno prethodnim ispitivanjem.

ZANOS obavlja sva navedena ispitivanja i posjeduje odgovarajuća odobrenja nadležnih tijela Republike Hrvatske!

Pored navedenih ispitivanja u mogućnosti smo pružiti Vam i preglede i ispitivanja učinkoviti sustava ventilacije prostora u kojima se puši i ispitivanje učinkoviti sustava ventilacije s balansiranjem sustava, te ispitivanje telekomunikacijskih kabela i slično

Sva ispitivanja se izvode pomoću umjerenih mjernih instrumenata.

Iz kompletne ponude tehničkih ispitivanja izdvajamo:

Ispitivanje radnog okoliša – fizikalni čimbenici

Temeljem članka 50. Zakona o zaštiti na radu vrši se ispitivanje radnog okoliša: temperatura i relativna vlažnost zraka, brzina strujanja zraka, buka i osvjetljenost. Ispitivanje se radi prema Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima.

Ispitivanje učinkovitosti ventilacije

Ispitivanje se radi periodično – svake dvije godine, a obavlja se u skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore.

Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

Ispitivanje se radi periodično – svake dvije godine, a definirano je člankom 52. Zakona o zaštiti na radu. Ispitivanje se obavlja u skladu s Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima. U ovu grupu spadaju svi strojevi i uređaji s povećanim opasnostima koji se nalaze na Listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima.

Ispitivanje strojeva i uređaja

Ispitivanje strojeva i uređaja se također radi periodično – svake dvije godine, a definirano je člankom 51. Zakona o zaštiti na radu.

Ispitivanje radnog okoliša – aerozagađenja (prašina, plinovi i pare)

Temeljem članka 50. Zakona o zaštiti na radu (N.N., 59/96, 94/96, 114/03, 100/04 i 86/08), Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša, te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (N.N., 114/02, 131/02 i 126/03), te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije (N.N., 42/05).

Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija

U cilju sigurnosti, a na temelju članka 53. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine broj 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09), Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl.list broj 53/88), Pravilnika o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (Narodne novine broj 09/87) i Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09), poslodavac je dužan periodički ispitati električne instalacije u svim radnim prostorijama.

Ispravnost električnih instalacija određuje se ispitivanjima:

 • Zaštite dodira od neizravnog i izravnog napona 
 • Neprekinutosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala
  otpora izolacije
 • Isklapanja rastavnih uređaja uzemljenja

Ispitivanje električnih instalacija

Ispitivanja električnih instalacija prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN 5/2010) i prema normi HRN HD 60364-6:2007 te ostalim propisima struke

 • Ispitivanje indirektnoog i direktnog dodira napona
 • Ispitivanje izjednačenja potencijala (povezanosti metalnih masa)
 • Ispitivanje otpora izolacije električnih instalacija
 • Ispitivanje bimetalne zaštite
 • Ispitivanje razvodnih ormara
 • Ispitivanje sigurnosne rasvjete ( „panik rasvjeta“)
 • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta
 • Ispitivanja elektromagnetskih zračenja

Ispitivanje sustava zaštite od munje (gromobrana)

Ispitivanja, mjerenja te pregledi sustava zaštite od munje u skladu s vrijedećim propisima i pravilima struke (Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama NN 87/08 , Tehnički propisi o gromobranima). Između ostaloga nudimo uslugu izrade revizione knjige gromobrana.

Ispitivanje sustava zaštite od munje (gromobrana)

Ispitivanja, mjerenja te pregledi sustava zaštite od munje u skladu s vrijedećim propisima i pravilima struke (Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama NN 87/08 , Tehnički propisi o gromobranima). Između ostaloga nudimo uslugu izrade revizione knjige gromobrana.

Ispitivanja sustava ventilacije

 • Ispitivanje prohodnosti sustava prirodne ventilacije
 • Ispitivanje sustava mehaničke ventilacije
 • Ispitivanje izvedbe ventilacijskih i klimatizacijskih sustava
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacijskih i klimatizacijskih postrojenja
 • Ispitivanja i podešavanja ventilacijskih i klimatizacijskih sustava i postrojenja

Ispitivanje buke

Temeljem hrvatskih zakona i pravilnika te hrvatskih i međunarodnih normi provodimo mjerenje i ocjenu buke okoliša radi:

 • Ishođenja minimalno tehničkih uvjeta za određene vrste gospodarskih djelatnosti, za dnevne i/ili noćne uvjete rada,
 • Dokazivanja ispunjenja mjera zaštite od buke po završetku izgradnje objekta,
 • Mjerenja buke gradilišta sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,
 • Mjerenje osnovnih („nultih“) razina buke potrebnih za izradu dijelova studija utjecaja na okoliš,
 • Nadziranog i nenadziranog mjerenja stanja razina buke u okolišu ,
 • Mjerenja razina buke potrebnih za propisivanje mjera zvučne zaštite te mjerenja nakon provedbe navedenih mjera.

Mjerenje buke provodimo izravnom metodom pomoću umjerenih zvukomjera.

Veličina koju određujemo prilikom normiranih postupaka mjerenja jest ocjenska razina buke LR izražena u dB(A). Prilikom određivanja ocjenskih razina buke, ovisno o situaciji odnosno stanju na terenu, provodimo:

 • mjerenje ekvivalentnih razina buke, LAeq u dB(A),
 • mjerenje A-vrednovanih razina buke, LA u dB(A),
 • mjerenje oktavnog i/ili tercnog spektra,
 • mjerenje impulsnih razina buke, LAI u dB(AI),
 • mjerenje statističkih percentila buke, kao L1, L10, L95 u dB(A),
 • mjerenje maksimalnih i minimalnih A-vrednovanih razine buke, LAF,max i LAF, min u dB(A),
 • mjerenje vršnih C-razina, LC,peak u dB(A).
Prevedi »