Zagrebačka avenija 108 (Konzum Špansko), 1. kat, Zagreb
+385 1 388 4915
zanos@zanos.hr

Zaštita na radu

Zaštitno nadzorni sustav d.o.o.

Zaštita na radu je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa, a ostvaruje se obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, ugovorenih, kao i priznatih pravila zaštite na radu te naređenih mjera i uputa poslodavca.

Pri obavljanju poslova prvenstveno se primjenjuju pravila zaštite na radu kojima se uklanja ili smanjuje opasnost na sredstvima rada (osnovna pravila zaštite na radu).

Osnovna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a naročito glede: opskrbljenosti sredstava rada zaštitnim napravama, osiguranja od udara električne struje, sprečavanja nastanka požara i eksplozije, osiguranja stabilnosti objekata u odnosu na statička i dinamička opterećenja, osiguranja potrebne radne površine i radnog prostora, osiguranja potrebnih puteva za prolaz, prijevoz i za evakuaciju radnika, osiguranja čistoće, potrebne temperature i vlažnosti zraka, ograničenja brzine kretanja zraka, osiguranja potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okoliša, ograničenja buke i vibracije u radnom okolišu, osiguranja od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja, osiguranja od djelovanja po zdravlje štetnih tvari i zaštita od elektromagnetskih i drugih zračenja te osiguranja prostorija i uređaja za osobnu higijenu.

Sredstvima rada, prema ovom Zakonu, smatraju se:

 • građevine namijenjene za rad s pripadajućim prostorijama, instalacijama i uređajima,prostorijama i površinama za kretanje radnika te pomoćnim prostorijama i njihovim instalacijama i uređajima (sanitarne prostorije, garderobe, prostorije za uzimanje obroka hrane, pušenje i povremeno zagrijavanje radnika),
 • prijevozna sredstva željezničkoga, cestovnoga, pomorskog, riječnoga, jezerskog i zračnog prometa,
 • strojevi i uređaji (osim strojeva i uređaja u užem smislu spadaju postrojenja, sredstva za prijenos i prijevoz tereta i alati),
 • skele i površine s kojih se obavlja rad i po kojima se kreću radnici izvan objekata namjenjenih za rad, te druga sredstva rada koja se koriste prilikom obavljanja poslova.

Ako se opasnosti za sigurnost i zdravlje radnika ne mogu ukloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu, primjenjuju se pravila zaštite na radu koja se odnose na radnike i na način obavljanja radnog postupka odnosno posebna pravila zaštite na radu.
Posebna pravila zaštite na radu sadrže uvjete glede dobi života, spola, stručne spreme i osposobljenosti, zdravstvenog stanja, duševnih i tjelesnih sposobnosti, koje moraju ispunjavati radnici pri obavljanju poslova s posebnim uvjetima rada.

Posebna pravila zaštite na radu sadrže i:

 • obvezu i načine korištenja odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava i zaštitnih naprava,
 • posebne postupke pri uporabi opasnih radnih tvari,
 • obvezu postavljanja znakova upozorenja od određenih opasnosti i štetnosti,
 • obvezu osiguranja napitaka pri obavljanju određenih poslova,
 • način na koji se moraju izvoditi određeni poslovi ili radni postupci, a posebno glede trajanja posla, jednoličnog rada i rada po učinku,
 • postupak s unesrećenim ili oboljelim radnikom do upućivanja na liječenje nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.

ZANOS Vam pomaže organiziranju zaštite na radu.

Sredstvima rada, prema ovom Zakonu, smatraju se:

 • građevine namijenjene za rad s pripadajućim prostorijama, instalacijama, uređajima, prostorijama i površinama za kretanje radnika te pomoćnim prostorijama i njihovim instalacijama i uređajima (sanitarne prostorije, garderobe, prostorije za uzimanje obroka hrane, pušenje i povremeno zagrijavanje radnika),
 • prijevozna sredstva željezničkoga, cestovnoga, pomorskog, riječnoga, jezerskog i zračnog prometa, strojevi i uređaji (osim strojeva i uređaja u užem smislu spadaju postrojenja, sredstva za prijenos i prijevoz tereta i alati),
 • skele i površine s kojih se obavlja rad i po kojima se kreću radnici izvan objekata namjenjenih za rad,
 • druga sredstva rada koja se koriste prilikom obavljanja poslova.

Posebna pravila zaštite na radu sadrže i:

 • obvezu i načine korištenja odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava i zaštitnih naprava,
 • posebne postupke pri uporabi opasnih radnih tvari,
 • obvezu postavljanja znakova upozorenja od određenih opasnosti i štetnosti,
 • obvezu osiguranja napitaka pri obavljanju određenih poslova,
 • način na koji se moraju izvoditi određeni poslovi ili radni postupci, a posebno glede trajanja posla, jednoličnog rada i rada po učinku,
 • postupak s unesrećenim ili oboljelim radnikom do upućivanja na liječenje nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.
Prevedi »